تاثیر مصرف مقادیر مختلف کود پتاسیم و محلول¬پاشی عناصر کم¬مصرف بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان رقم کانفتا

سه‌شنبه 22 تیر 1395 ساعت 21:06
[ad_1] تنها فروشگاه فروش فایل
تاثیر مصرف مقادیر مختلف کود پتاسیم و محلول¬پاشی عناصر کم¬مصرف بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان رقم کانفتا

تاثیر مصرف مقادیر مختلف کود پتاسیم و محلول¬پاشی عناصر کم¬مصرف بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان رقم کانفتا

تاثیر مصرف مقادیر مختلف کود پتاسیم و محلول¬پاشی عناصر کم¬مصرف بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان رقم کانفتا

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه99

 

فهرست مطالب

 

1-1- کلیات و  بررسی منابع..................... 6

1-2-خصوصیات گیاهشناسی.......................... 8

1-2-1-بذر...................................... 9 1-2-2- ریشه.................................... 9 1-2-3- ساقه.................................... 10 1-2-4- برگ..................................... 10 1-2-5- گل..................................... 11 1-3- اکولوژی آفتابگردان...................... 12

1-3-1- نیاز آبی آفتابگردان .................... 13

1-3-2- خاک  ................................... 14

1-4- مراحل نمو آفتابگردان...................... 16

1-4-1- مراحل رشد رویشی ........................ 16

1-4-2-مراحل رشد زایشی ......................... 16

1-5-پتاسیم .................................... 17

1-5-1- اثر پتاسیم بر عملکرد گیاهان............. 18

1-5-2- نقش پتاسیم در فیزیولوژی گیاه............ 21

1-6-تاثیر پتاسیم بر صفات رویشی آفتابگردان ..... 22

1-7- تاثیر پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان    23

1-8- تاثیر پتاسیم بر میزان پتاسیم قابل جذب خاک 25

1-9- تاثیر پتاسیم بر درصد و عملکرد روغن........ 26

1-10-عناصر غذایی کم مصرف و اهمیت آنها.......... 27

1-10-1- روی.................................... 29

1-10-2- نقش روی در گیاه........................ 29

1-10-3- آهن  .................................. 32

1-10-4- نقش آهن در گیاه........................ 32

1-7- آهن....................................... 28

1-7-1- خواص شیمیایی............................ 28

1-7-2- نقش آهن در گیاه......................... 28

1-10-5- عنصر بور(B)............................. 36

فصل دوم: مواد و روش ها

2-1- زمان، محل و ویژگی های اقلیمی منطقه اجرای آزمایش 38

2-2- مشخصات خاک محل آزمایش .................... 39

2-3- طرح آماری مورد استفاده.................... 40

2-4- عملیات زراعی.............................. 41

2-5- زمان و روش نمونه برداری .................. 42

2-5-1-ارتفاع بوته  ............................ 42

2-5-2-قطر ساقه................................. 42

2-5-3- قطرطبق.................................. 43

2-5-4-تعداد ردیف دانه در طبق................... 43

2-5-5-تعداد دانه در طبق........................ 43

2-5-6-وزن صد دانه.............................. 43

2-5-7- نسبت مغز به کل دانه .................... 43

2-5-8-عملکر دانه............................... 44

2-5-9-عملکرد بیولوژیک ......................... 44

2-5-10-شاخص برداشت............................. 44

2-5-11-درصد پوکی............................... 44

2-5-12-تعیین درصد روغن......................... 44

 2-5-13-عملکرد روغن............................ 46

2-6-محاسبات آماری.............................. 46

فصل سوم: نتایج و بحث

3-1- ارتفاع بوته............................... 47

3-2- قطر ساقه.................................. 48

3-3-قطر طبق.................................... 48

3-4-تعداد ردیف دانه در طبق..................... 49

3-5-درصد پوکی.................................. 50

3-6- درصد مغز به کل دانه ...................... 52

3-7- تعداد دانه پر ............................ 54

3-8- وزن صد دانه............................... 56

3-9- عملکرد دانه  ............................. 57

3-10- عملکرد بیولوژیک  ........................ 58

3-11- شاخص برداشت ............................. 60

3-12- درصد روغن ............................... 60

3-13-  عملکرد روغن ............................ 62

3-14-  ضرایب همبستگی بین صفات مورد بررسی....... 65

نتیجه گیری کلی................................. 68

پیشنهادات ..................................... 68

فهرست منابع و ماخذ............................. 69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فهرست جداول

جدول1- 1-  ارزش تقریبی عوامل محیطی برای زراعت آفتابگردان در مناطق مختلف.......................................... 15

جدول1-2-توصیه کود پتاسیم بر کشت آفتابگردان .... 20  

جدول3-1- میانگین مربعات آزمایشی برای برخی صفات رویشی آفتابگردان  53                                          

جدول3-2- نتایج مقایسه میانگین اثرات اصلی تیمارهای آزمایشی بر صفات زراعی آفتابگردان ..................................... 54

جدول3-3- میانگین مربعات برای اجزای عملکرد و عملکرد آفتابگردان    63

جدول3-4- نتایج مقایسه میانگین اجزای عملکرد و عملکرد آفتابگردان   64

جدول 3-5-  جدول همبستگی ساده صفات اندازه گیری شده در آفتابگردان  67


فهرست اشکال

شکل2-1- نقشه طرح آزمایشی و نحوه استقرار تیمارها در مزرعه..................................41

شکل 3-1-اثرات متقابل مصرف پتاسیم و ریز مغذی یر صفت در پوکی آفتابگردان  51

شکل 3-2- اثرات متقابل پتاسیم و ریز مغذی ها بر درصد روغن آفتابگردان....................61

 

 

 

 


چکیده

به منظور بررسی تاثیر مصرف مقادیر مختلف کود پتاسیم و محلول­ پاشی عناصر کم ­مصرف بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان آجیلی رقم کانفتا، آزمایشی طی سال 1390 در روستای فنایی واقع در 2 کیلومتری شهرستان خوی اجرا گردید. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. در این تحقیق کود پتاسیم در چهار سطح (مصرف 50% کمتر از توصیه، برابر توصیه، 5/1 برابر توصیه کودی و 2 برابر توصیه کودی) و محلول­پاشی عناصر کم­مصرف بور، آهن و روی بود. نتایج نشان داد که تاثیر کود پتاسیم بر صفات درصد پوکی دانه، وزن صد دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، درصد روغن و عملکرد روغن معنی­دار بود. بیشترین عملکرد دانه با 7/393 گرم در مترمربع در تیمار 2 برابر توصیه کودی بدست آمد. محلول­پاشی عناصر ریزمغذی بر تمام صفات اندازه­گیری شده به جز ارتفاع بوته و قطر ساقه تاثیر معنی­داری داشت. بیشترین عملکرد دانه در محلول­پاشی کود بور بدست آمد. و با میانگین 0/385 گرم در مترمربع در گروه آماری بالاتری قرار گرفت. اثر متقابل پتاسیم و کود­های کم مصرف تنها بر روی درصد پوکی و درصد روغن معنی­دار بود.

 

کلمات کلیدی: آفتابگردان، پتاسیم، عناصر کم مصرف و عملکرد دانه.

 

 

 

 

مقدمه

آفتابگردان (Helianthus annuusL.) پس از سویا، کلزا و بادام زمینی، چهارمین زراعت یک ساله جهان است که به خاطر روغن خوراکی آن کشت می­شود (عرشی، 1373) .آفتابگردان یکی از پنج نبات روغنی ایران است که با کیفیت بالای روغن دانه و تحمل نسبتا زیاد به خشکی و تنش آبی، سازگار بودن با انواع شرایط آب و هوایی، رشد خوب آن در بسیاری از خاک­ها، بالا بودن کیفیت روغن خوراکی به خاطر نداشتن کلسترول، کوتاه بودن دوره رشد و امکان کشت به عنوان محصول دوم بعد از برداشت گندم و جو، سالانه بخش عظیمی از اراضی ایران


اشتراک بگذارید:


[ad_2]
از فروشگاه فایل 4رروش اینجا کلیک کنید تاثیر مصرف مقادیر مختلف کود پتاسیم و محلول¬پاشی عناصر کم¬مصرف بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان رقم کانفتا جهت خرید تاثیر مصرف مقادیر مختلف کود پتاسیم و محلول¬پاشی عناصر کم¬مصرف بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان رقم کانفتا
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.