تحقیق د رمورد اکسین در گیاهان

دوشنبه 21 تیر 1395 ساعت 12:10
[ad_1] تنها فروشگاه فروش فایل
تحقیق د رمورد اکسین در گیاهان

تحقیق د رمورد اکسین در گیاهان

تحقیق د رمورد اکسین در گیاهان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه23

 

فهرست مطالب

 

 

تاریخچهاکسینوازمایشاتاولیه 2

بیوسنتزومتابولیسماکسین 4

تخریباکسینروشنهاییکنترلسطحاکسیناست. 5

وظیفهاکسین 6

هورموناکسین 7

اطلاعاتاولیه 7

سیرتحولی 8

بیوسنتزاکسین 8

انتقالاکسیندرگیاه 9

اثراتفیزیولوژیکیاکسین 9

تجزیهاکسین 10

کاربردهورموناکسیندرباغبانی 11

ماهیتاکسین 11

بیوسنتزاکسین 12

نقشاکسین‌هادرگیاه 13

اثراتسمیاکسین 13

نحوهانتقالاکسین 14

نقشاکسیندرباغبانی 14

تولیدبافتپینه‌ای 14

کاهشترکخوردگیمیوهگیلاس 15

ریشه‌دارکردنقلمه‌ها 15

جلوگیریازرشدنوکهاوپاجوشها 15

رشدطولیشاخه 15

نقشوتاثیراکسیندرگیاهان 16

موارداستفادهاکسین‌هادرکشاورزى 19

منابع: 20

 

اکسین در گیاهان

تاریخچهاکسینوازمایشاتاولیه

اکسینهااولینهورمونهایگیاهیکشفشدهبودند. چارلزداروینازجملهازاولیندانشمنداندرتحقیقهورمونگیاهیبود. اینکتاب «نیرویحرکتدرگیاهان»درسال ۱۸۸۰ امادهشد.

اواولاثراتیازنوردرحرکتکولئوپتیلهایزردروشنشرحداد.

کولئوپتیلیکبرگتخصصیافته‌استکهناشیمی‌شودازاولینگرهیکهاپیکوتیلرامی‌پوشانددرمرحلهحفاظتجوانهگیاهانکهاززمینبیرونمی‌ایند.

زمانیکهنوریکسویبهکولئوپتیلمی‌تابداندرجهتنورخممی‌شود.اگرراسکولئوپتیلباالومینیومفویلپوشیدهشودبسوینوریکسویخمنمی‌شود.

بههرحالاگرراسکولئوپتیلدرچپغیرپوشیدهامافقطدرقسمتزیرراسپوشیده،نوردهییکسویسببخمیدگیبهسوینورمی‌شود.

ازمایشداروینپیشنهاددادکهراسکولئوپتیلبافتمسئولدیدننوروتولیدسیگنالهایانتقالیبهقسمتپایینترکولئوپتیلاستجاییکهپاسخفیزیولوژیکیخمیدگیرخمی‌دهد. اوسپسراسکولئوپتیلوباقیماندهکولئوپتیلبدونپوششراقطعکردکهنوریکسویدیدهمی‌شوداگرانحنارخدهد.مطابقنتایجاولیهازمایششخمیدگیرخنمی‌دهد[1]

درسال ۱۸۸۵ salkowskiایندول۳-استیکاسیدIAA))رادرواسطه‌هایتخمیرکشفکرد. جداسازیمحصولیکسانازبافتهایگیاهیپیدانشددربافتهایگیاهیبرایتقریبا ۵۰ سال.IAAاکسیناصلیدربرگرفتهدرتعدادزیادیازفرایندهایفیزیولوژیکیدرگیاهاناست. درسال ۱۹۰۷ fittingاثرساختمانبریدگیدرگیاهاندرنوریاتاریکیرامطالعهکرد. نتایجشدرجهتفهماینبودکهاگرجابجاییسیگنالدریکجهتویژهگیاهرخدهدامانتایجشناتمامبودزیراسیگنالقابلعبوریااطرافبریدگیبود.

درسال ۱۹۱۳ Boysen-Jensenازمایشfittingرااصلاحکردندبوسیلهجاسازیقطعاتیازمیکابهعنوانمانعانتقالسیگنالونشاندادکهانتقالاکسینبهپایهرخمی‌دهددرجهتتاریکیگیاهدرمقابلجهتدرمعرضنوریکسوی.

درسال ۱۹۱۸ paalنتایجBoysen-Jensenراتاییدکردبوسیلهبریدنراسهایکولئوپتیلدرتاریگی،درمعرضنورقراردادنفقطراسها،جابجاییراسهایکولئوپتیلدرگیاهبسویمرکز. نتایجنشاندادکهقسمتبدونپوششکولئوپتیلبهجهتدیگرخمیدگیرخمی‌دهد. Sodingدانشمندبعدیبودکهتحقیقدربارهاکسینرابوسیلهتوسعهعقیدهpaalگسترشداد.اونشاندادکهاگرراسهاراقطعکنندرشدکاهشمی‌یابدامااگرانهابریدهمی‌شدندوسپسجابجامی‌شدندرشدپیوستهرخمی‌داد.[1]

درسال ۱۹۲۶ یکدانشجویفارغالتحصیلازهلندکهنامشFritz Wentبودیکشرحگزارشراچاپکردکهاوچگونهیکمادهرشدگیاهیراجدابوسیلهقراردادندرقطعاتاگارزیرراسکولئوپتیلبراییکدورهاززمانکردسپسانهاراجابجاکردوانهارادرساقه‌هایسربریدهجوقرارداد. بعداگارراجاداد،ساقه‌هادوبارهرشدپیداکردند. درسال ۱۹۲۸ Wentیکروشبریتعیینکمیتمادهرشداینگیاهگسترشداد. نتایجشپیشنهادکردکهخمیدگیساقه‌هامتناسببامقدارمادهرشددراگاراست. اینتست،تستخمیدگیجونامیدهشد.

بیشتردانشاخیرماازکاربرداکسینبدستمی‌اید. کارWentیکاثربزرگیدرتحقیقدربارهمادهمحرکرشدگیاهداشت. اواغلبباعملپیراستنبهدورهاکسینمهلتداداماانبودواقعاKoglوHaagen-Smitکهترکیبauxentriolic acidراازادرارانساندرسال ۱۹۳۱ تصفیهکردند.بعداKoglدیگرترکیباتراراازادرارجداکردکهدرساختمانووظیفهشبیهاکسینAبودند،یکیایندول ۳- استیکاسیددراابتدابوسیلهSalkowskiدرسال ۱۹۸۵ کشفشد.درسال ۱۹۵۴ یکانجمنازفیزیولوژیستهایگیاهیدرمشخصکردنگروهاکسینهادائرشد.


اشتراک بگذارید:


[ad_2]
از فروشگاه فایل 4رروش اینجا کلیک کنید تحقیق د رمورد اکسین در گیاهان جهت خرید تحقیق د رمورد اکسین در گیاهان
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.