X
تبلیغات
رایتل

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ اﺣﺪاث ﺑﺎغ زﻳﺘﻮن

جمعه 18 تیر 1395 ساعت 17:31
[ad_1] ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ اﺣﺪاث ﺑﺎغ زﻳﺘﻮن فروشگاه فایل فروش

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ اﺣﺪاث ﺑﺎغ زﻳﺘﻮن

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ اﺣﺪاث ﺑﺎغ زﻳﺘﻮن دسته: ,وب و برنامه نویسی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 80 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 17

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ اﺣﺪاث ﺑﺎغ زﻳﺘﻮن به مساحت 100هکتار با فرمت pdfبا کمترین قیمت تنها 3000تومان در 17 صفحه اماده برای دانلود میباشد

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

زﻳﺘﻮن از ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﮔﻠﺪار، از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺟﺪا ﮔﻠﺒﺮگ و از ﺗﻴﺮه زﻳﺘﻮﻧﻴﺎن اﺳﺖ .زﻳﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﻋﻤﺮ زﻳﺎد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ آن را درﺧﺖ اﺑﺪی داﻧﺴﺖ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﻪ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ درﺧﺖ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺠﺪدش را ﺑﺎ روﻳﺶ ﭘﺎﺟﻮش ﻫﺎ اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ.
آب و ﻫﻮا: زﻳﺘﻮن ﺑﺎ اﻗﻠﻴﻢ ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ای و ﺷﺒﻪ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ای ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ .زﻳﺘﻮن در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ دارای زﻣﺴﺘﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻌﺘﺪل و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﮔﺮم و ﺧﺸﻚ و ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .زﻳﺘﻮن ﺑﻪ ﻳﺨﺒﻨﺪان ﻫﺎی ﺷﺪﻳﺪ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ اﻣﺎ اﻳﻦ دﻣﺎ در دوران رﺷﺪ ﮔﻴﺎه ﻓﺮق ﻣﻲ . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ -12 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و درﺧﺘﺎن ﻣﺴﻦ ﺗﺮ ﺗﺎ -9 ﻛﻨﺪ، ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺟﻮان ﺗﺎ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺨﻮﺑﻲ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻛﺮده و ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﻣﻘﺪار رﻃﻮﺑﺖ 800 ﺗﺎ 500 زﻳﺘﻮن در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺑﺎ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﻴﻦ زﻳﺎد ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی ﻗﺎرﭼﻲ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﻳﺪ از ﻛﺎﺷﺖ آن در ﻛﻨﺎر درﻳﺎ ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮد. ﺑﺎرش ﺗﮕﺮگ ﺑﺎﻋﺚ زﺧﻤﻲ ﺷﺪن ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی درﺧﺘﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد .وزش ﺑﺎد ﻣﻼﻳﻢ ﺑﺮای درﺧﺘﺎن زﻳﺘﻮن ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ، زﻳﺮا ﮔﺮده اﻓﺸﺎﻧﻲ زﻳﺘﻮن ﺑﺎ ﺑﺎد اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺧﺎک: ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺧﺎﻛﻬﺎی ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻫﻮﻣﻮس دار،آﺑﺪار و اراﺿﻲ PH درﺧﺖ زﻳﺘﻮن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺧﺎک ﻋﻤﻴﻖ رﺳﻲ-ﺷﻨﻲ، ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ و آﻫﻚ دار ﺑﺎ دارای ﺳﻄﺢ اﻳﺴﺘﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻی آب ﻛﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻏﺮﻗﺎﺑﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﮔﺮﻳﺰان اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻮری ﺧﺎک ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﻲ دارد .ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎک ﺑﺮای . ﺧﺎﻛﻬﺎی ﻟﻮﻣﻲ و رﺳﻮﺑﻲ ﻛﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و اراﺿﻲ دارای زﻫﻜﺸﻲ ﺧﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻛﺸﺖ زﻳﺘﻮن
ازدﻳﺎد درﺧﺖ زﻳﺘﻮن: . ﻗﻠﻤﻪ، ﺧﻮاﺑﺎﻧﻴﺪن ﺷﺎﺧﻪ و ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺬری ، ازدﻳﺎد درﺧﺖ زﻳﺘﻮن از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﺷﺖ ﻫﺴﺘﻪ از ﻣﻴﺎن ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻛﺎﺷﺖ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺮای ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺎﻳﻪ و ﭘﻴﻮﻧﺪ و ﻗﻠﻤﻪ ﺧﺸﺒﻲ و ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﺒﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
اﻳﺠﺎد ﺑﺎغ زﻳﺘﻮن: ﻗﺒﻞ از ﻛﺎﺷﺖ درﺧﺖ زﻳﺘﻮن ﻋﻤﻠﻴﺎت زﻳﺮ روی زﻣﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد: -ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری و آﻣﺎﻳﺶ زﻣﻴﻦ  -ﺗﺴﻄﻴﺢ و ﺗﻤﻴﺰ ﺳﺎﺧﺘﻦ زﻣﻴﻦ -ﺷﺨﻢ ﻋﻤﻴﻖ و ﻧﺼﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎری و ﺣﻔﺮ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ -ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺎﺷﺖ و ﺣﻔﺮ ﭼﺎﻟﻪ  -ﻛﺎﺷﺖ ﻧﻬﺎل و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ اول ﭘﺲ از ﻛﺎﺷﺖ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻛﺎﺷﺖ درﺧﺖ در ﻣﺤﻞ اﺻﻠﻲ، دو ﻳﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻛﺎﺷﺖ ﺑﺬر ﻳﺎ ﻗﻠﻤﻪ زدن، ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻬﺎﻟﻬﺎ را از ﺧﺰاﻧﻪ ﻛﻨﺪه و آﻧﻬﺎ را در ﺷﻴﺎری  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ دارﻧﺪ را اﻧﺘﺨﺎب 2 ﺗﺎ 1/5 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮدی زﻳﺮ ﺧﺎک ﻛﺮد .ﺑﺮای ﻛﺎﺷﺖ درﺧﺖ زﻳﺘﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻬﺎﻟﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﻄﺮ 40 ﺗﺎ 30 ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻛﺮد .زﻳﺮا ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ درﺧﺘﺎن ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﻬﺎﻟﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮی از ﺣﻴﺚ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻳﻜﺴﺎل ﭘﺲ از ﻛﺸﺖ درﺧﺖ زﻳﺘﻮن در ﻣﺤﻞ اﺻﻠﻲ ﻳﻌﻨﻲ اﮔﺮ ﻫﻮای ﻣﺤﻞ زﻳﺎد ﺳﺮد ﻧﺒﺎﺷﺪ، در زﻣﺴﺘﺎن و در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت از ﻧﻴﻤﻪ دوم اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اﻧﺘﻬﺎی ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ 25 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮی از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﻗﻄﻊ ﻛﺮده و در 70 اﻗﺪام ﺑﻪ ﻫﺮس ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻬﺎی ﻧﻬﺎل را ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ . ﺷﺎﺧﻪ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻗﻮی اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده، ﺑﻘﻴﻪ را ﺣﺬف ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 5 ﺗﺎ 3 اﻳﻦ ﺳﺎﻗﻪ

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

برچسب ها : ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ اﺣﺪاث ﺑﺎغ زﻳﺘﻮن , اﺣﺪاث ﺑﺎغ زﻳﺘﻮن , ﺑﺎغ زﻳﺘﻮن , ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ اﺣﺪاث ﺑﺎغ زﻳﺘﻮن , ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ اﺣﺪاث ﺑﺎغ زﻳﺘﻮن
[ad_2] ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ اﺣﺪاث ﺑﺎغ زﻳﺘﻮن
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.