طرح توجیهی اﺣﺪاث واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻠﺰﯼ

جمعه 18 تیر 1395 ساعت 04:47
[ad_1] طرح توجیهی اﺣﺪاث واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻠﺰﯼ فروشگاه فایل فروش

طرح توجیهی اﺣﺪاث واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻠﺰﯼ

طرح توجیهی اﺣﺪاث واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻠﺰﯼ دسته: صنعتی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 217 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 13

طرح توجیهی اﺣﺪاث واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻠﺰﯼ در 13 صفحه با قیمت 5000تومان میتوانید دانلود کنید فرمت این فایل pdfمیباشد

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻓﻨﻲ-اﻗﺘﺼﺎدی - ﻓﻠﺰی ﻣﺎﻟﻴﺎﺣﺪاث واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺻﻨﺎﻳﻊ    
 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻠﺰی :    روﺳﺘﺎﻳﻲ -1 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ ﺗﻮری در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮی و   -2  ﭘﺴﺘﻲ 10 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻼک و ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ رﻗﻤﻲ و ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی   ﻣﻴﺎدﻳﻦ -3 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻛﻮﭼﻪ و ﻣﻌﺎﺑﺮ و   ﺷﻬﺪاء -4 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻳﺎدواره   روﺳﺘﺎ -5 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺟﺎده ای و اﺑﺘﺪای ﺷﻬﺮ و   ﺑﻨﺮ -6 ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻓﻠﻜﺲ و   ﺗﻮﻟﻴﺪ روﺳﺘﺎﻳﻲ -7 ﺳﺎﻳﺒﺎن ﺷﻬﺮی و   ﺑﺎزی -8 ﺗﻮﻟﻴﺪ وﺳﺎﻳﻞ  ) ﺗﺎب،ﺳﺮﺳﺮه،اﻻﻛﻠﻨﮓ،ﭼﺮخ و ﻓﻠﻚ و(... -9  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺒﻠﻤﺎن ﭘﺎرﻛﻲ و ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﻳﻲ)ﻧﻴﻤﻜﺖ(  ﺳﺒﺰ -10 ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮای ﻓﻀﺎی    
رﻗﻤﻲ10 ﭘﻼک ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ   
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ  : آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم -1   ./5 ورق 22*8 در اﺑﻌﺎد ﭘﻼک -2 ﺣﻚ ﺷﺪه ﺷﻤﺎره )ﺟﺴﺘﻪ ﺑﺮ ( -3  رﻗﻤﻲ 10 ﺣﻚ ﺷﺪه ﺷﻤﺎره ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ ) ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ  ( روﺳﺘﺎ -4 ﺣﻚ ﺷﺪه آرم دﻫﻴﺎری و ﻧﺎم )ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ(  اﻳﺮان -5 ﺣﻚ ﺷﺪه آرم ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺴﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ  )ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ(  ﺑﺎﺷﺪ -6 ﻧﻮع رﻧﮓ ﭘﻼک ﻛﻮره  ای ﻣﻲ .  ﺑﺎﺷﺪ -7 ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﻼک ﻛﺎرﺑﺮی ﺷﺪه ﻣﻲ .   
ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻛﻮﭼﻪ و ﻣﻌﺎﺑﺮ  
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ  :  -1      33 * 80 اﻧﺪازه ﺗﺎﺑﻠﻮ   اﺻﻔ -2 ورق ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﻛﻪ    2 ﻬﺎن ﻧﻤﺮه
 ٣
   اﻟﻜﺘﺮواﺳﺘﺎﺗﻴﻚ -3 رﻧﮓ ﺗﺎﺑﻠﻮ )آﺑﻲ  ( -4     5 ﺑﺴﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﭘﻴﭻ 2  ﻋﺪد ورق ﻧﻤﺮه اﻟﻜﺘﺮواﺳﺘﺎﺗﻴﻚ 2 ﺑﺎ رﻧﮓ    ﺷﺪه 4   -5 ﻋﺪد ﮔﻮﺷﻮاره آﺑﻜﺎری    -6  5  ﻋﺪد ﭘﻴﭻ و ﻣﻬﺮه ﻧﻤﺮه 3   -7    2 ﻋﺪد ﭘﻴﭻ و ﻣﻬﺮه ﻧﻤﺮه 10     اﻋﺪاد -8 ﻧﮕﺎرش دو ﻃﺮف ﺗﺎﺑﻠﻮﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ و ﺑﺎ ﺷﻤﺎره       ژاﭘﻦ -9 ﺟﻨﺲ ﺷﺒﺮﻧﮓ ﻛﻴﻮا اﺻﻞ     ﺳﻴﻠﻚ -10 دو ﻋﺪد آرم دﻫﻴﺎری و روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺑﺮ ﭼﺴﺐ ﭼﺎپ   -11   اﻳﻨﭻ 2) 6 ﭘﺎﻳﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﻤﺮه ( ﺷﺎﺧﻜﺰده رﻧﮓ ﺷﺪه و    راﻳﮕﺎن -12 ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺤﻮﻳﻞ در روﺳﺘﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺼﻮرت       
ﺳﺒﺪﻫﺎی زﺑﺎﻟﻪ ﺗﻮری  
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ  : -1  ﻣﺘﺮ 1 *80 *80 اﻧﺪازه ﺳﺒﺪ   -2   3*3 ﻧﻤﺮه ﺗﻮری -3   3 ﻧﻤﺮه ﻧﺒﺸﻲ -4   18 ﻟﻮﻻی درﺟﻪ  ﻳﻚ ﺷﻤﺎره ، ﻋﺪد 2    زﻧﮓ -5 ﻳﻚ دﺳﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻨﺒﺎده ﻛﺎری و ﺿﺪ  -6  دو دﺳﺖ ﻛﺎﻣﻞ رﻧﮓ اﻟﻮان)ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻮع رﻧﮓ ﺑﺼﻮرت اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﻲ (  راﻳﮕﺎن -7 ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺤﻮﻳﻞ در ﺑﺨﺸﺪاری ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺼﻮرت .

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

برچسب ها : طرح توجیهی اﺣﺪاث واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻠﺰﯼ , ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻓﻨﻲ , اﻗﺘﺼﺎد , ﻓﻠﺰی ﻣﺎﻟﻴﺎﺣﺪاث واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺻﻨﺎﻳﻊ

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

طرح توجیهی اﺣﺪاث واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻠﺰﯼ
[ad_2] طرح توجیهی اﺣﺪاث واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻠﺰﯼ
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.