X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

دانلود مقاله غدد

چهارشنبه 16 تیر 1395 ساعت 22:05
[ad_1] تنها فروشگاه فروش فایل
دانلود مقاله غدد

دانلود مقاله غدد

دانلود مقاله غدد

غدد درون ریز بدن شامل هیپوفیز، تیروئید، پاراتیروئید، غدد فوق کلیوی، جزایرپانکراس، تخمدانها و بیضه ها می باشند.
غدد برون ریز مثل غدد عرق، ترشحات خون را روی سطح اپی تلیالی یا داخل مجرای گوارش می ریزند. هیپوتالاموس بین دستگاه عصبی و غدد درون ریز ( سیستم اندوکرین ) ارتباط برقرار می کند.

کلیات فیزیولوژی غدد درون ریز
عملکردهای بدن را از طریق تولید و رهاسازی هورمون ها، حفظ می نماید. هورمون ها، ترکیبات شیمیایی هستند که توسط گروهی از سلولها ی تخصص یافته بداخل ضایعات بدن، معمولاً خون ترشح می شوند تا تأثیر فیزیولوژیک خود را در نقطه دیگری اعمال نمایند. هورمون ها قادرند که از فواصل متوسط تا دور جابجا شوند، به عنوان مثال در هیپوفیز به تخمدان ها و یا اینکه در فواصل کوچکی نظیر یک گروه سلول لوزالمعده به گروهی  دیگر در همان غده، تغییر مکان دهند.
به عمل تأثیر هورمون ها بر سلول های مجاور خود، اصطلاحاً آپوکرین (Apocrin) گفته می شود. یک هورمون صرفاً بر سلول ها و نسوجی تأثیر می گذارد که گیرنده های اختصاصی آن را داشته باشند.
سلول یا بافت هدف (Target)؛ سلول یا بافت هایی که به هورمون پاسخ می دهد، گفته می شود.
هورمونها، هنگام تحریک سلول ها، واکنش های مختلفی را در داخل سلول راه می اندازند و این امر به حدی است که براساس احتیاج بدن، تغییراتی در پاسخ های متابولیک، تغییرات رشد و نموی و پاسخ به استرس ها بوجود می آید. هورمون ها همراه با دستگاه عصبی به تنظیم اندام ها و یکنواختی بدن ( Hemostasis ) کمک می کنند. این سیستم تنظیم دوگانه ای که در آن عکس العمل سریع دستگاه عصبی با عملکرد کند هورمونها متعادل می شود، امکان کنترل دقیق عملکرد اندام ها را در پاسخ به تغییرات گوناگون داخلی و خارجی بدن فراهم می کند.
غدد درون ریز از سلول های ترشحی که به صورت دستجات کوچکی دور یکدیگر قرار گرفته اند ( آسینی ) تشکیل شده اند. این غدد فاقد مجرا هستند ولی عروق خونی فراوان دارند که باعث می شود هورمون های ساخته شده به سرعت به داخل جریان خون وارد شوند. در شرایط فیزیولوژیکی سالم، غلظت بیشتر هورمونها در جریان خون نسبتاً ثابت باقی می ماند. زمانی که غلظت هورمونها افزایش می یابد، تولید بیشتر آن مهار می شود. از طرف دیگر با کاهش غلظت هورمون، سرعت تولید آن افزایش می یابد. این مکانیسم تنظیم غلظت خونی هورمونها که اصطلاحاً بیوفیدبک منفی نامیده می شود، در تنظیم بسیاری از فرآیندهای بیولوژیکی نقش اساسی دارد .
اثرات غدد مترشحه داخلی بخصوص در 5 مورد زیر مشخص می شود:
1.    نگهداری بدن در مقابل استرس و صدمات
2.    رشد و نمو بدن
3.    تولیدمثل
4.    تعادل یون ها در بدن
5.    متابولیسم و تولید انرژی
    سیستم غدد درون ریز ارتباط نزدیکی با دستگاه های عصبی دارد. برای مثال هورمونها مترشحه از غدد درون ریز تحت تأثیر بخش های مختلف دستگاه عصبی مرکزی از جمله هیپوتالاموس قرار دارند.
    بعضی از قسمت های مغز، مثل هیپوفیز به عنوان غدد درون ریزی عمل می کنند که روی عملکرد تعداد زیادی از غدد درون ریز دیگر تأثیر می گذارند.
    از سوی دیگر هورمونهای مترشحه از غدد درون ریز هم روی دستگاه عصبی اثر می کنند.
    همچنین بعضی از آنها به عنوان میانجی های سیستم عصبی عمل می کنند. برای مثال بخش مرکزی غده فوق کلیوی، موادی را ترشح می کند (مثل اپی نفرین و نوراپی نفرین) که بعنوان ناقل عصبی عمل می کنند شود .
طبقه بندی هورمون ها و عملکرد آنها
هورمون ها به سه گروه؛ هورمونهای استروئیدی، پپتیدی یا پروتئینی (پپتیدهای آمینواسیدی، پروتئینها و گلیکو پروتئین ها) و هورمونهای آمینی تقسیم می شوند.

تقسیم بندی شیمیایی هورمون ها و هورمون های اختصاصی هر گروه
آمین های بیوژنیک    دوپامین، اپی نفرین، نوراپی نفرین
پپتیدهای آمینواسید
    تیروکسین (T4 )، تری یدوتیرونین ( T3 )، هورمون های آنتی دیورتیک ( ADH ، وازوپرسین) اکسی توسین، هورمون های آزادکنندۀ کورتیکوتروپین ( CRH )، هورمون آزادکنندۀ گنادوتروپین ) (GnRH، هورمون آزادکنندۀ هورمون رشد(GHRH)، هورمون آزادکننده تیروتروپین (TRH).
   پروتئین ها
    آدرنوکورتیکوپروپین (ACTH) ، کلسی تونین، گلوکاگون,  هورمون رشد(GH)، انسولین، پرولاکتین (PRL )، هورمون پاراتیروئید  ( PTH ).
   گلیکوپروتئین ها    هورمون محرک فولیکول ( FSH )، هورمون لوتئالینیزه کننده ( LH )، هورمون محرک تیروئید (TSH )
    استروئیدها
    آندروژن های آدرنال، آلدوسترون، استروژن ها ( E2 و E3  )، گلوکوکورتیکوئیدها، پروژسترون ( P4 )، تستوسترون ( T ) ، و ویتامین D ( کوله کلسیفرول ).

خلاصه روش فعالیت غدد درن ریز و هورمون ها  
مکانیسم تأثیر هریک از این گروه ها روی بافت هدف متفاوت است. هورمونها با انجام واکنشهای متقابل با گیرنده های موجود در سطح یا داخل سلول می توانند عملکرد بافت هدف را تغییر دهند.
هورمون های پپتیدی یا پروتئینی با گیرنده های واقع در سطح سلول واکنش می دهند. به دنبال آن آنزیم آدنیل سیکلاز داخل سلولی تحریک می شود و تولید 3 - 5  آدنوزین منوفسفات حلقوی ( AMP حلقوی ( افزایش می یابد.
AMP حلقوی داخل سلول، فعالیت آنزیمی را تغییر می دهد. بنابراین AMP  حلقوی به عنوان " پیامبر دوم" عمل می کند، یعنی هورمون پپتیدی را در سطح سلول با تغییرات محیط داخل سلولی مرتبط می سازد. بعضی از هورمون های پپتیدی و پروتئینی از طریق تغییر نفوذ پذیری غشای سلولی عمل می کنند. این هورمون ها در عرض ثانیه یا چند دقیقه اثرات خود را نشان می دهند. مکانیسم اثر هورمونهای آمینی شبیه هورمونهای پپتیدی است.
هورمون های استروئیدی به دلیل اندازه کوچکتر و حلالیت بیشتر در چربی، براحتی در غشای سلولی نفوذ می کنند و با گیرنده های داخل سلولی واکنش نشان می دهند. مجموعه استروئید- گیرنده، متابولیسم سلولی را تغییر می دهد و باعث تشکیل RNA پیامبر از DNA می شود.RNA  پیامبر تولید پروتئین ها را داخل سلول تحریک می کند. هورمون های استروئیدی اثرات خود را از تعدیل ساخت پروتئین ها اعمال می کنند، بنابراین ظاهر شدن چندین ساعت طول می کشد.   
کنترل سطوح هورمون
سطح هورمون ها می بایست در محدوده های بسیار مشخصی نگهداشته شود، چرا که مقدار هورمونی که در دسترس قرار می گیرد، برای سلامت آن بسیار مهم است.
الف) یکی از عوامل مسئول کنترل سطح هورمون فیدبک (Feedback Control) می باشد. شناخته شده ترین مکانیسم فیدبک موجود، در مورد عملکرد متقابل هیپوتالاموس و هیپوفیز قدامی با غده تیروئید و قشر غده فوق کلیوی و گنادهاست. هنگامی که سطح هورمون تولید شده توسط غده تیروئید، قشر فوق کلیه یا گنادها، کافی باشد آزادسازی هورمونهای تروفیک توسط غده هیپوفیز یا هورمون آزاد کننده هیپوتالاموس، از طریق فیدبک منفی مهار می شود. سطح هورمون تروفیک و یا هورمون آزاد کننده نیز به نوبه خود ممکن است بر روی هیپوتالاموس، یک فیدبک منفی را اعمال نماید. همچنین به منظور کنترل سطح هورمون های منتخب  هیپوتالاموس به تولید و رهاسازی هورمونهای مهارکننده می پردازد. میزان پرولاکتین و هورمون رشد آزاد شده از هیپوفیز قدامی، تا قسمتی از طریق یک هورمون مهار کننده پرولاکتین (دوپامین) و یک هورمون مهار کننده هورمون رشد ( سوماتواستاتین GHIH ) کنترل می شود.

 

شامل 97 صفحه word


اشتراک بگذارید:


[ad_2]
از فروشگاه فایل 4رروش اینجا کلیک کنید دانلود مقاله غدد جهت خرید دانلود مقاله غدد
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.